Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Online Calisthenics Coach en een lid, tenzij Online Calisthenics Coach en het lid voorafgaande aan de tot standkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

 

Deze voorwaarden gelden voor alle Online Calisthenics Coach deelnemers.

Definities

 • Online Calisthenics Coach: Online Calisthenics Coach B.V. statutair gevestigd te Randwijk, Erfstraat 3, 6668AD.
  • Lid: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Online Calisthenics Coach.
  • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Online Calisthenics Coach en het lid.

1) Tot stand komen overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Online Calisthenics Coach en het lid komt tot stand door middel van:
  a. Het online aanmelden via een online formulier op de website van Online Calisthenics Coach.

Nadat het lid de eerste betaling voor de periode Online Calisthenics Coach heeft volbracht is de Overeenkomst geldig.

 1. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming Online Calisthenics Coach worden overgedragen.
 2. Een lid heeft bij het online aanmelden het recht om aan Online Calisthenics Coach mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar Online Calisthenics Coach. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Online Calisthenics Coach gerechtigd om het aantal dagen dat het lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Online Calisthenics Coach, kosten in rekening te brengen.
 4. Online Calisthenics Coach gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn, bij een jongere leeftijd is er toestemming van de ouders of verzorgers vereist, en maximaal 65 jaar oud. Het lid garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft.
 5. Online Calisthenics Coach verwerkt persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeld in het privacy statement.
 6. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Online Calisthenics Coach de persoonsgegevens voor de doeleinden:
 7. Facturatie
  b. Debiteurenadministratie
  c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
  d. Informatie aan de werkgever van het lid over het gebruik van het lidmaatschap
  e. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
  f. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Online Calisthenics Coach en/of diensten van aanverwante moeder- en zustermaatschappijen die te maken hebben met de diensten van Online Calisthenics Coach.
 8. Online Calisthenics Coach mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.
 9. De door het lid tijdens het plan te gebruiken trainingsplannen en gedragslessen en overige gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen worden niet aangemerkt als persoonsgegeven en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

2) Abonnementsgelden

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt minimaal 1 maand. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.
 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Online Calisthenics Coach de aanmelding heeft ontvangen.
 4. Het lid is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd.
 5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking per periode van 1 maand vooruit of elektronisch via het systeem van iDEAL. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via het persoonlijke portal van de deelnemer op de website. Het is niet mogelijk om het abonnementsgeld te betalen via de Online Calisthenics Coach app.
 6. De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Online Calisthenics Coach te zijn binnengekomen. Online Calisthenics Coach is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
 7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt het lid een betalingsherinnering gestuurd. Het lid krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
 8. Online Calisthenics Coach is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

 1. Online Calisthenics Coach levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op vier pijlers: gedrag, voeding, training en herstel.
 2. De door Online Calisthenics Coach te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. Doordat de diensten van Online Calisthenics Coach online geleverd worden, kan Online Calisthenics Coach niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 4. Online Calisthenics Coach zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van het lid ontvangen wordt.
 5. Inbreuk op rechten van het lid dienen per e-mail gemeld te worden op onlinecalisthenicscoach@outlook.com. Na de melding zal Online Calisthenics Coach de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 6. Het lid is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Online Calisthenics Coach.
 7. Het lid is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 8. Het lid heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 9. Het lid verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door het lid zal worden aangepast.
 10. Het lid mag derden geen toegang verschaffen tot Online Calisthenics Coach via haar eigen registratie. Bij overtreding is het lid volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 11. Het lid is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Online Calisthenics Coach en derden, ten gevolge van de door het lid gedeelde informatie.
 12. Het lid gaat akkoord dat Online Calisthenics Coach alle door het lid aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.
 13. Online Calisthenics Coach behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Online Calisthenics Coach te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting het lid gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door het lid gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
 14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft het lid slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Online Calisthenics Coach.

 

4) Risico en aansprakelijkheid

 1. Online Calisthenics Coach is niet aansprakelijk voor schade van het lid die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 2. Online Calisthenics Coach is niet aansprakelijk voor schade van het lid die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Online Calisthenics Coach geleverde diensten.
 3. Online Calisthenics Coach is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door het lid zijn aangeleverd.
 4. Online Calisthenics Coach is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Online Calisthenics Coach.
 5. Online Calisthenics Coach is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
 6. Online Calisthenics Coach is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Online Calisthenics Coach geleverde diensten.
 7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Online Calisthenics Coach zou liggen, is de aansprakelijkheid van Online Calisthenics Coach beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Online Calisthenics Coach. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Online Calisthenics Coach geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Online Calisthenics Coach beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Online Calisthenics Coach aan het lid in rekening is gebracht.
 8. Online Calisthenics Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 9. Online Calisthenics Coach en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
 10. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Online Calisthenics Coach indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.

5) Beëindigen

 1. Het lidmaatschap eindigt nadat het lid het abonnement op zijn/haar persoonlijke pagina op deze website stopzet, waarna er geen bankafschrijving zal plaatsvinden voor een volgende maand. Beëindigt het lid het lidmaatschap niet, dan zal maandelijks een automatisch bankafschrijving plaatsvinden voor de coachingskosten.
 2. Het lid kan zijn/haar lidmaatschap niet tussentijds opzeggen.
 3. Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte, na overleggen van een medische verklaring van een arts en onder de volgende voorwaarden:
  a. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht;
  b. De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting;
  c. De einddatum van het lidmaatschap wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.


6) Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door het lid dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Online Calisthenics Coach en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Online Calisthenics Coach verleent het lid een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Online Calisthenics Coach ) recht om de producten en diensten van Online Calisthenics Coach te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Bij beëindiging van het lidmaatschap (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Online Calisthenics Coach op grond van artikel 8.3) vervalt het recht van het lid om gebruik te maken van de door Online Calisthenics Coach geleverde producten en diensten. Het lid kan dan niet meer inloggen in zijn/haar account. De tijdens de looptijd van het lidmaatschap geleverde producten en diensten blijven eigendom van Online Calisthenics Coach worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van het lid.
 4. Wanneer in een overeenkomst tussen Online Calisthenics Coach en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Online Calisthenics Coach wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
 5. Het is het lid uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Online Calisthenics Coach te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Online Calisthenics Coach.

7) Communicatie

 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Online Calisthenics Coach zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
 2. Het lid gaat ermee akkoord dat Online Calisthenics Coach het lid mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
 3. Het lid gaat ermee akkoord dat Online Calisthenics Coach het lid mag benaderen voor commerciële doeleinden. Het lid heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
 4. Binnen de diensten van Online Calisthenics Coach kunnen leden onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. Het lid verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Online Calisthenics Coach en beëindiging van de gebruikslicentie.
 5. Het staat Online Calisthenics Coach ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

8) Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Online Calisthenics Coach is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Online Calisthenics Coach en een lid zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 3. Door het aangaan van een lidmaatschap verklaart het lid de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 4. Online Calisthenics Coach is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.